Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 – Deze algemene voorwaarden gelden voor alle betrekkingen tussen 3D Echo Barendrecht (hierna te noemen 3DEB) gevestigd aan de Achterom 76 te Barendrecht en haar opdrachtgever (in deze synoniem voor klant of cliënt). De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 3DEB, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.2 – 3DEB stelt zich ten doel om via geluidsgolven het ongeboren kind in te beeld brengen en daarvan stilstaande en/of bewegende beelden met of zonder geluid te tonen en eventueel vast te leggen. In vaktaal bekend als “niet medische prenatale echoscopie” maar in de volksmond beter bekend als een “pretecho”.

2. DE OPDRACHT

2.1 – De opdracht behelst het maken en tonen van echoscopische beelden van het ongeboren kind en het hiervan verschaffen aan opdrachtgever van foto’s en eventueel opgenomen beelden op USB. De opdracht behelst nadrukkelijk niet het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen van het ongeboren kind op basis van de gemaakte beelden. De volledige medische verantwoordelijkheid ter zake berust bij de begeleidende arts en/of verloskundige.

2.2 – Het verstrekken van de opdracht door opdrachtgever geschiedt via het overeenkomen van een echoafspraak via telefonisch – of e-mail contact.

2.3 – De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 3DEB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan 3DEB worden verstrekt.

2.4 – 3DEB zal de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitvoeren.

2.5 – Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 3DEB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.6 – 3DEB verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen opdracht wordt uitgevoerd.

2.7 – 3DEB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 3DEB is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

2.8 – Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.

2.9 – Indien de wijziging of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal 3DEB de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 2.10 Mocht 3DEB tijdens uitvoering van de opdracht afwijkend(e) beeld(en) zien die kunnen duiden op mogelijke afwijkingen van de foetus, ondanks het feit dat het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen geen deel uitmaakt en geen doel is van de opdracht zoals beschreven in artikel 1.2, dan behoudt 3DEB zich het recht voor om, na overleg met de opdrachtgever, de begeleidende arts en/of verloskundige hierover in te lichten. Indien de opdrachtgever geen (schriftelijke) toestemming geeft bij mogelijke afwijkingen informatie te verstrekken aan de begeleidende arts en/of verloskundige, dan behoudt 3DEB zich het recht voor de opdracht niet verder uit te voeren, waarbij de opdrachtgever naar verhouding van de geleverde dienst het honorarium verschuldigd is en 3DEB aan opdrachtgever geen enkele vergoeding verschuldigd is.

2.10 – Indien de opdrachtgever te laat op de afspraak verschijnt, betekent dit in principe dat uitvoering van de opdracht als in artikel 2.1 omschreven korter zal duren, tenzij anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever is te allen tijde het volledige, bij de oorspronkelijk overeengekomen opdracht behorende honorarium verschuldigd.

2.11 – Kostenloze annulering van de afspraak of wijziging van de afspraaktijd en/of datum door de opdrachtgever dient tenminste 2 dagen (48) uur voorafgaand aan de overeengekomen afspraaktijd plaats te vinden. In geval van niet tijdige annulering of wijziging zal 3DEB het verschuldigde honorarium bij opdrachtgever in rekening brengen.

2.12 – 3DEB is bevoegd de nakoming van de opdracht op te schorten of te ontbinden:

– indien opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de opdracht 3DEB ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen. In dit geval is de opschorting of ontbinding slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

3. HONORARIUM

3.1 De opdrachtgever is aan 3DEB een honorarium verschuldigd overeenkomstig de op het tijdstip van uitvoering van de opdracht geldende (inclusief BTW) tarieven, zoals vermeld op de 3DEB website.

3.2 Betaling van het honorarium dient direct na (gedeeltelijke) uitvoering van de opdracht contant of (indien mogelijk) per pinbetaling te geschieden.

3.3 Indien de opdrachtgever het verschuldigde honorarium niet direct contant of middels een pinbetaling voldoet, zal 3DEB een factuur opmaken en het beeldmateriaal in haar bezit houden. De gefactureerde bedragen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na voldoening van het verschuldigde bedrag binnen voornoemde termijn zal het beeldmateriaal alsnog worden overhandigd aan de opdrachtgever.

3.4 Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de in artikel 3.3 gestelde betalingstermijn heeft voldaan, is de opdrachtgever in gebreke na een daartoe verzonden ingebrekestelling.

3.5 3DEB behoudt zich het recht voor om wettelijke rente te berekenen bij in gebreke blijven van de opdrachtgever. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van betaling van het volledige bedrag.

3.6 3DEB is in het in artikel 3.4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van de opdrachtgever. Deze incassokosten omvatten vijftien (15) procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van €37,- vermeerderd met de overige onder incasso vallende kosten van derden.

4. KLACHTEN

4.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan 3DEB. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 3DEB in staat is adequaat te reageren.

4.2 Indien een klacht gegrond is, zal 3DEB de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal 3DEB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 – Indien 3DEB aansprakelijk zou zijn voor directe en/of indirecte schade van de opdrachtgever of derden, voortvloeiende uit de door 3DEB verrichte werkzaamheden, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

De aansprakelijkheid van 3DEB voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 3DEB beperkt tot twee maal de factuurwaarde van de opdracht.

5.2 – 3DEB is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 3DEB verricht in opdracht prenatale echoscopie met als enig doel het in beeld brengen van de foetus. Bij deze werkzaamheden is het nadrukkelijk niet de bedoeling om een medische diagnose c.q. conclusie te stellen, buiten het indicatief vaststellen van het geslacht van de foetus. De werkzaamheden dienen geen medisch doel. 3DEB kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel later aangetoonde geboortedefecten, afwijking, pathologie of anderszins medische gevolgen c.q. complicaties en hieruit voortvloeiende kosten. Door akkoord te gaan met de aanvang van de echoscopie is het opdrachtgever duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een medische behandeling, beoordeling of advies. De verantwoordelijkheid voor de zwangerschapsbegeleiding wordt niet overgenomen van de zwangerschapsbegeleider. 3DEB kan niet met 100% zekerheid het geslacht vaststellen, en kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden indien deze achteraf niet juist blijkt. Het is 3DEB, mede gelet op de huidige stand der wetenschap niet bekend dat er bij zwangere of foetus nadelige gevolgen kunnen voortvloeien uit het gebruik van ultrasoonscanners c.q. ultrasoon geluid. 3DEB werkt met de modernste apparatuur welke volgens Europese regelgeving is goedgekeurd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen welke voortvloeien uit het gebruik van deze apparatuur.

6. OVERMACHT

6.1 – Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

6.2 – Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 3DEB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 3DEB niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder inbegrepen.

7. GEHEIMHOUDING

7.1 – Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8. TOEPASSING RECHT

8.1 – Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en 3DEB is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

8.2 – De rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 3DEB het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

9. WIJZIGING EN PLAATSVINDING VAN DE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden liggen openlijk ter inzage bij 3DEB, zijn te raadplegen op de website https://www.3dechobarendrecht.nl en worden indien gewenst, kosteloos verstrekt.